Responsabilitat social i compromisos

Gestionem la nostra activitat comprometent-nos amb l' Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de la ONU.

El nostre compromís

 

A Ceina estem compromesos amb el creixement de les persones i del territori i en volem ser part activa: actors de transformació per generar valor conjunt i contribuir al desenvolupament local i global. Per això gestionem la nostra activitat comprometent-nos amb l' Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible

 

 • Pensem i desenvolupem estratègies i accions per promoure la transformació i millora de les persones, del medi ambient i per les aliances socials de valor conjunt.
 • Com a empresa corresponsable volem transmetre els nostres valors de qualitat, compromís i transparència amb accions reals, tot per crear vincles que facilitin un desenvolupament conjunt. 
 • Treballem generant oportunitats de formació i treball digne amb igualtat de condicions per a totes les persones.
 • Volem facilitar oportunitats que permetin assolir un progrés econòmic, social i tecnològic als territoris, que estigui alineat amb les necessitats de cada sector econòmic.

 

Degut a això tenim en compte les fites marcades pels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU, per anar-les incorporant en els nostres processos actuals i futurs.

 

Amb la nostra activitat, incidim directament sobre aquests ODS:

 

ODSTotsODS4ODS8ODS17

 

I contribuïm activament a aquests altres:


ODS10ODS5ODS3ODS11

 

Les nostres accions

 

A Ceina tenim presents 3 eixos diferents per articular accions i gestionar el desenvolupament de la nostra activitat:
 

ODSEixSocial

 

Eix social i persones:

 

 • Oferim a totes les persones que treballen amb nosaltres formació en Prevenció de Riscos Laborals.
 • Acomplim amb els protocols de salut marcats per llei i garantim l'assistència sanitària a les nostres persones treballadores desplaçades a l'estranger.
 • Desenvolupem plans formatius en DEA, emergències vitals i primers auxilis.
 • Les persones que treballen amb nosaltres tenen accés a formació continua i de qualitat. Facilitem que sempre sigui dins l'horari laboral.
 • Realitzem programes formatius interns en matèria d'igualtat, transparència i Drets Humans.
 • Oferim a les persones que treballen amb nosaltres formació en tècniques de reducció de l'estrès o mindfulness.
 • Acomplim amb la Llei de política de contractació. Els contractes dels treballadors acompleixen amb el conveni sectorial i amb la seva categoria laboral pertinent.
 • Desenvolupem polítiques salarials ajustades a la legislació i amb una retribució justa i igualitària i que permeten una vida digna.
 • Realitzem pagaments justos i en termini pactat tant a persones treballadores com a proveïdors. 
 • La millora en ingressos i/o beneficis la fem repercutir en sous dignes.
 • No realitzem hores extres per complimentar el sous insuficients.
 • Hem elaborat un Pla d'igualtat i també protocol d'assetjament.
 • El temps de descans de les persones que treballen amb nosaltres és respectat.
 • Facilitem la conciliació familiar.
 • Garantim la participació plena i efectiva de les dones en les decisions de la nostra organització.
 • Obrim l'empresa a visites escolars o altres cicles formatius. Cedim espais.
 • Participem i oferim tallers o xerrades a escoles sobre la nostra activitat.
 • Garantim l'accés a alumnes i persones treballadores a espais de càrrega elèctrica.
 • Contractem prioritàriament persones locals per a tots els projectes que tenim pel territori.
 • Apostem i treballem per la implantació de “l' internet de les coses”
 • Prioritzem la compra i el consum local.
 • Participem i patrocinem events al barri i a la ciutat.
 • Oferim tallers i formacions segons la demanda de mercat dels territoris que faciliten la inserció laboral.
 • Assegurem no discriminar en l'accés a les nostres formacions.
 • Realitzem enquestes per mesurar la satisfacció dels alumnes.
 • Establim vincles i aliances amb empreses, organitzacions, serveis socials i altres agents pel bé comú dels territoris. 
 • Fomentem la diversitat mitjançant la presència de nenes, joves i dones en les disciplines STEM.
 • Oferim oportunitats a joves, majors de 45 anys i grups vulnerables.
 • Comuniquem de manera transparent i efectiva la nostra activitat i altres complementàries que poden ser d'interès general mitjançant canals de comunicació accessibles i efectius.
 • Oferim programes de pràctiques.
 • Acomplim amb la Llei de discapacitat.
 • Creem entorns laborals inclusius segons les necessitats detectades.
 • Participem en fires d'ocupació.
 • Compartim llocs de treball vacants a serveis d'inserció laboral.
 • Participem de manera activa amb el Banc d'aliments i altres ONG.
 • Participem de manera activa en la protecció de la llengua catalana, realitzant totes les nostres comunicacions en català i aportant recursos a ONG's com Plataforma per la llengua.

 

ODSEixAmbiental

 

Eix ambiental:

 

 • Acomplim amb la legislació medi ambiental.
 • Prioritzem la reutilització i/o reparació sostenible davant la compra sota els principis de Reduir- Reutilitzar- Reciclar.
 • Establim sistemes de gestió ambiental de consum i reciclatge de tots els residus: paper, tòners, residus de menjar, etc.
 • Reduïm envasos i fungibles de plàstic.
 • Substituïm bombetes per focus leds o altres alternatives sostenibles.
 • Controlem regularment les potències energètiques contractades.
 • Evitem tots els desplaçaments que poden ser substituïts per comunicació online.
 • Prioritzem els proveïdors que treballen amb productes ecològics, que utilitzen energia renovable i sistemes eficients, per apostar per un creixement econòmic sostenible.
 • Evitem les impressions en paper no imprescindibles.
 • Hem reduït la pressió de l'aigua en totes les sortides i hem instal·lat polsadors temporitzats.
 • Implementem la digitalització a la nostra cadena de valor.
 • Utilitzem en els equips electrònics el mode estalvi i minimitzem el mode stand by.
 • Implementem maquinària amb certificat d'eficiència.

 

EixEconòmic

 

Eix econòmic i de bon govern:

 

 • Realitzem auditories internes de tots els processos.
 • Respectem  la legislació vigent en totes les matèries que guarden relació directa o indirectament amb l'exercici de la nostra professió.
 • Establim processos transparents amb els clients.
 • Acomplim amb la legislació nacional i internacionals en Drets Humans, tant en les seves operacions directes, com a través de la cadena de subministrament.
 • Realitzem una memòria anual d'activitats.
 • Impulsem l'economia local amb la contractació de proveïdors del territori.    
 • Prioritzem les aliances amb proveïdors amb propòsits i valors compartits.
 • Establim processos de traçabilitat de les transaccions econòmiques.
 • Utilitzem certificats laborals i factura electrònica.
 • Mantenim compromís amb les dates de pagament.
 • Garantim la participació plena i efectiva de les dones en les decisions de la nostra organització i la equitat en els òrgans de govern.
 • Protegim la privacitat i protecció dades i la informació.
 • Digitalitzem el procés de comunicació amb les persones treballadores.
 • Apliquem i presentem a cada persona que treballa amb nosaltres un protocol d'acollida i fitxa laboral. 
 • Tractem de manera personalitzada a cada treballador.
 • Comuniquem i compartim bones pràctiques i experiències.
 • Involucrem a tots els treballadors en accions responsables conjuntes.
 • Formem als agents interns que representen la marca en la filosofia i polítiques internes en relació als requeriments de qualitat, desenvolupament sostenible i aliances estratègiques.        
 • Oferim progrés social i econòmic apostant per invertir en noves vies de negoci.    
 • Adaptem l'estratègia del negoci per fer-nos més assequibles.

 

 

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

logo blanc blau