Anglès A.2.A (75h)

Del 17/6/2024 al 06/11/2024
Dilluns i dimecres de 18:30 a 21:00h
75 hores
100% subvencionat
Inscripcions tancades
Ceina Igualada
Av. Europa 7-9 -
08700 - Igualada (Barcelona) 
T. +34938050094
generalceina.com - web
La formació d'oferta per a treballadors ocupats té per objecte oferir-los una formació que atengui els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d'adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal dels treballadors, de manera que els capaciti per a l'exercici qualificat de les diferents professions i els permeti millorar la seva ocupabilitat.

En aquest curs poden inscriure's persones en situació d'atur.

 

Objectius

Competències pragmàtiques: funcional i discursiva 
 
Comprensió oral 
 

 • Identificar la intenció comunicativa, la idea principal i els punts principals de missatges orals breus sobre temes familiars i de la vida quotidiana, emesos en situació de comunicació directa, molt a poc a poc, amb pauses i amb possibilitat de repeticions o aclariments. 
 • Comprendre el sentit global i confirmar detalls predictibles en textos orals breus i senzills, emesos per mitjans tècnics i articulats, en bones condicions acústiques, molt a poc a poc, amb claredat, pauses i sent possible la repetició. 

 
Expressió oral 
 

 • Realitzar intervencions breus i senzilles, però que resultin comprensibles, adequades i coherents, relacionades amb els seus interessos i amb les necessitats de comunicació més immediates previstes en la programació, en un registre neutre, amb pauses i interrupcions considerables, amb un repertori i control molt limitat dels recursos lingüístics i recorrent a el suport gràfic i de comunicació gestual. 

 
Comprensió escrita 
 

 • Copsar la intenció comunicativa, el sentit global, els punts principals, la informació específica predictible i el registre formal o informal de textos breus i senzills en llengua estàndard, recolzant-se en la informació visual i el context. 

 
Expressió escrita 
 

 • Oferir informació personal per escrit, omplir formularis senzills i transcriure informació. 
 • Escriure missatges i textos breus i senzills, relatius a aspectes quotidians concrets, adequats a la situació de comunicació, amb una organització i cohesió elemental, un registre neutre i un control molt limitat dels recursos lingüístics. 

 
Interacció oral i escrita 
 

 • Participar en converses senzilles relacionades amb situacions de comunicació habituals, sempre que l'interlocutor parli a poc a poc, amb claredat i es puguin sol·licitar aclariments o repeticions.  
 • Comprendre i escriure missatges i textos breus de caràcter personal i social, adequats a la situació de comunicació, utilitzant una organització elemental, un registre neutre i amb un control molt limitat dels recursos lingüístics 

 
Competència sociocultural i sociolingüística 
 

 • Familiaritzar-se amb els aspectes socials més rellevants de les situacions de la vida quotidiana i personal per tal de fer un ús bàsic apropiat de la llengua i adequat a la situació comunicativa.
 • Reconèixer i utilitzar les formes de relació i tractament social més usuals, dins d'un registre estàndard. 
 • Comprendre els comportaments i valors diferents als propis subjacents en els aspectes socioculturals més quotidians i evidents. 

 
Competència lingüística 
 

 • Fer servir un repertori bàsic de lèxic i expressions relatives a les situacions i funcions més habituals previstes en aquest programa. 
 • Assolir un control molt limitat dels recursos lingüístics, amb els possibles errors sistemàtics propis del nivell 

 
Competència estratègica 
 

 • Desenvolupar estratègies de treball personal i autònom utilitzant diverses fonts de comunicació i recursos, incloses les tecnologies de la informació i la comunicació, que permetin plantejar un aprenentatge al llarg de la vida. 
 • Participar activament en el procés d'aprenentatge en col·laboració amb el formador i altres alumnes, progressant cap a un aprenentatge autònom. 
 • Avaluar les produccions pròpies i les dels altres, analitzant errors i dificultats i assenyalant formes de correcció o superació. 

 

Continguts

A. COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES 
 
A.1 Continguts lexicosemàntics 
 
1.    Vocabulari bàsic relacionat amb: 
 

 • Identificació personal: dades personals necessàries per identificar-se i desenvolupar-se en els àmbits personal i públic en situacions quotidianes i en visites turístiques a països estrangers. 
 • Habitatge, llar i entorn: l'habitatge (tipus, serveis, habitacions, mobles, roba de casa, instal·lacions i estris de la llar, reparacions), ciutat / camp, zona on viu (el barri i la ciutat), regió, país . 
 • Activitats de la vida diària: a casa ia la feina, la rutina diària, professions, treball: característiques, horari i activitat diària, qualificació professional, salari. 
 • Temps lliure i oci: aficions, interessos personals, activitats de temps lliure: activitats intel·lectuals i artístiques, esports, festes, la música, instruments musicals. 
 • Viatges: transport públic: aeroport, estacions de tren, autobús, metro, taxi. Bitllets, preus i horaris. Turisme: camp, platja, muntanya. Vacances, tipus d'allotjament (lloguer, hotel, campisme), documents, equipatge. 
 • Relacions humanes i socials: família, amistats, vida social: cites, reunions, invitacions, contactes per correspondència. 

  
2.    Formació de paraules molt freqüents: girlfriend, policeman. 
3.    Afixos més freqüents: cleaner, Unhappy, impossible. 4. Presentació d'antònims (tall-short) i paraules de significat pròxim (table, desk). 

 
A.2 continguts gramaticals 
 
1. Oració 

 • Concordança subjecte- verb en nombre 
 • Presentació i iniciació d'oracions declaratives afirmatives i negatives; interrogatives (amb i sense partícules) i respostes breus (Yes, I am. No, she doesn't) en els temps verbals estudiats. 
 • Ordre dels elements: subjecte, verb i complements; posició de la negació. 
 • Oracions imperatives (sit down, please). 

 
2. Noms i adjectius 

 • El nombre d'el nom: formació de l'plural + (e) s; plurals irregulars (women, men); noms que s'usen només en plural (people). 
 • El gènere del nom de persones: paraules diferents per al masculí / femení (boy-girl); paraules comunes per a tots dos (teacher); sufix -ess per formar el femení d'alguns noms (waiter-Waitress). 
 • Noms comptables i incomptables i consolidació de casos que presenten més dificultat (people, money, paper ...). 
 • El genitiu 's / s'(Jane's sister, my parents'car) 
 • L'adjectiu: formes, ús i posició en l'oració. Invariabilitat per gènere i nombre. 

  
3. Determinants 

 • L'article determinat i indeterminat. Usos més comuns i omissió. 
 • Demostratius i concordança en nombre amb el nom: That car is very fast 
 • Interrogatius: What (What colour is it?). 
 • Possessius: my, your, his, her, our, their 

 
4. Pronoms 

 • Pronoms personals subjecte i complement, impersonals, demostratius, interrogatius i indefinits. 
 • Ús de one (s): the xarxa one 

 
5. Verbs 

 • Formes i usos de l'verb be en present. 
 • Verbs auxiliars do i be. Característiques i ús. 
 • Present simple dels verbs més freqüents. Presentació i iniciació - Imperatiu (Listen. Do not write). 
 • Formes i usos de l'verb be en passat. 
 • El Present Simple i el Present Continu dels verbs més freqüents. Contrast entre els dos temps. 

 
6. Adverbis 

 • Interrogatius: Where, When, How, Why. - Afirmació i negació (yes, no). 
 • Forma, ús i posició més freqüent dels adverbis i locucions adverbials per indicar: lloc i adreça, manera, temps, quantitat, probabilitat (perhaps, maybe) i freqüència. 

 
 
7. Enllaços 

 • Ús de les preposicions més freqüents de lloc, adreça i temps. 
 • Presentació d'altres preposicions (with, without, about). 
 • Preposicions que precedeixen a certs noms (by car, at work, on holiday). 

 
A.3 Continguts ortogràfics 
1.    L'alfabet. Lletrejo. 
2.    Representació gràfica de fonemes i sons: 

 • Correspondències més freqüents entre grafies i fonemes. Correspondències inusuals en paraules d'ús freqüent. 

3.    Ús de majúscules en noms propis de persones, llocs i altres: dies de la setmana, mesos, nacionalitats i idiomes. 
4.    Ús bàsic dels signes ortogràfics: punt, dos punts, coma, interrogació, exclamació, apòstrof i guió. 
5.    Formes de contracció (didn't, can not) 
6.    Signes d'ús comú: @, €, £, $ 
 
A.4 Continguts fonètics i fonològics 
1. Sons i fonemes vocàlics. 

 • Sistema vocàlic: Les vocals: contrast entre vocals llargues i curtes. 

2. Sons i fonemes consonàntics. 

 • Sistema consonàntic: Seqüències inicials i finals: pronunciació  de      grups consonàntics ( "consonant clusters") 

 
B. COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS 

Continguts sociolingüístics i socioculturals 

Marcadors lingüístics de relacions socials, normes de cortesia, estereotips i introducció bàsica a les varietats geogràfiques i de registre. 
  
C. COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES 

C.1 continguts funcionals 
 

 1. Actes assertius: funcions o actes de parla relacionats amb l'expressió de el coneixement, l'opinió, la creença i la conjectura: afirmar, anunciar, assentir, classificar, descriure: educació, treball, persones, caràcter, significat, experiències, accions i projectes referits a hores d'ara, a l'passat i a el futur, dissentir, expressar acord i desacord, expressar desconeixement, expressar una opinió, formular hipòtesis, expressar graus de certesa, identificar / es, informar sobre rutines i hàbits, gustos, plans, decisions, presentar / es, recordar alguna cosa a algú, rectificar, corregir informació. 
 2. Actes compromisius: funcions o actes de parla relacionats amb l'expressió d'oferiment, intenció, voluntat i decisió: expressar la intenció, la decisió o la voluntat de fer o no fer alguna cosa, convidar, oferir alguna cosa o ajuda, oferir-se a fer alguna cosa. 
 3. Actes directius: funcions o actes de parla que tenen com a finalitat que el destinatari faci o no faci alguna cosa, tant si això és, al seu torn, un acte verbal com una acció d'una altra índole: aconsellar, alertar, donar instruccions o permís, demanar : alguna cosa, ajuda, confirmació, informació, instruccions, opinió, permís, que algú faci alguna cosa; prohibir o denegar, proposar, permetre, ordenar, sol·licitar, acceptar i rebutjar. 
 4. Actes fàctics i solidaris: funcions o actes de parla que es realitzen per establir o mantenir el contacte social i expressar actituds respecte als altres: acceptar o declinar una invitació, ajuda o oferiment, agrair, atraure l'atenció, donar la benvinguda, acomiadar , expressar aprovació, felicitar, interessar-se per algú o alguna cosa, lamentar, demanar i acceptar disculpes, refusar, saludar i respondre a salutacions. 
 5. Actes expressius: funcions o actes de parla que expressen actituds i sentiments davant determinades situacions: expressar alegria / felicitat, estima / simpatia, decepció, desinterès, dubte, esperança, preferència, satisfacció, tristesa i enuig. 

 
C.2 continguts discursius 
 

 1. Iniciació de fórmules bàsiques relacionades amb el control de la comunicació: demanar que repeteixin que parlin més alt, demanar aclariments, etc., 
 2. Fórmules de cortesia (Excuse me; Please; Thank you; Sorry) 
 3. Marcadors conversacionals per saludar presentar-se, dirigir-se a algú, acomiadar-se, interactuar, demanar ajuda (Hi; Excuse me; See you; Can you help me?). 
   

 

Aquesta formació està subvencionada per:

 

Logotips Jaume Viladoms 2024

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

logo blanc blau