Anglès A2 (190h)

Del 06/07/2020 al 17/11/2020
De dilluns a divendres de 15 a 17:30h
150h + 40h Formació Complementària Obligatòria
100% subvencionat
Inscripcions tancades
Online - Classe en directe
Els cursos de formació professional per a l'ocupació són programes formatius teòrico - pràctics que tenen per finalitat millorar la qualificació professional i/o la capacitat d'inserció laboral mitjançant l'assoliment i el perfeccionament de les competències professionals de les persones treballadores. S'adrecen a persones treballadores en situació d'atur. Curs impartit a Ceina Igualada

 

Centre impartidor

Curs impartit per Esquemes Informàtics, SL (Ceina), centre registrat amb el número de cens 3254 dins el registre de centres i entitats de Formació del Servei Públic d'ocupació de Catalunya.

 

A qui va dirigit?

Prioritàriament a persones treballadores desocupades inscrites al SOC com a demandants d'ocupació.

 

Objectius

L'objectiu del curs és capacitar l'alumnat en:

 • Comprensió oral global i capacitat de percebre textos orals.
 • Expressió oral: realitzar intervencions que siguin comprensibles i coherents.
 • Comprensió escrita: interpretar els punts principals i capacitat d'emplenar formularis i escriure missatges i textos breus.
 • Participar en converses senzilles.

 

Continguts

Pràctics:

 • Comprendre el significat global de missatges orals sobre temes relacionats amb la vida quotidiana o amb experiències personals.
 • Comprendre els missatges breus adreçats al públic (anuncis en estacions, aeroports, metro, etc.).
 • Llegir i entendre textos escrits senzills.
 • Copsar el significat global i extreure informació concreta de textos més llargs: textos narratius o descriptius, documents informatius, etc.
 • Redactar textos breus per demanar una informació, demanar disculpes per alguna cosa, donar instruccions, fer alguna descripció o narrar experiències personals

 

Teòrics:

 • Continguts lèxics-semàntics:
  • Ampliar vocabulari, falsos amics d'ús freqüent (large, honest), verbs amb partícula freqüent (turn on/off), ampliació de formació de paraules mitjançant afixos.
 • Continguts gramaticals:
  • Oracions, noms i adjectius, determinants, pronoms, verbs, adverbis, enllaços
 • Continguts ortogràfics:
  • Ampliació continguts ortogràfics nivell A1, ortografia de paraules estrangeres, estructura sil·làbica.
 • Continguts fonètics i fonològics:
  • Sons i fonemes vocàlics i consonàntics. Fonemes vocàlics i consonàntics de major dificultat. Pronunciació de les terminacions (e)s i ed.
 • Continguts sociolingüístics i socioculturals

 

Requisits d'accés

 • Estar inscrit al Servei d'Ocupació de Catalunya
 • Ser major de 16 anys
 • Acreditar haver superat el segon curs de la ESO, o nivell equivalent a efectes acadèmics
 • Nivell de coneixement de la llegua anglesa: nivell A1 acreditat o contrastable a través d'una prova específica de nivell

 

Aquesta formació està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Servei Públic d'Ocupació Estatal.

 

Logotips entitats subvencionadores formació ocupacional

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

logo blanc blau