Comptabilitat avançada (60h)

Del 13 de gener al 9 de març de 2020
De dilluns a dijous de 19:30 a 21:30h
60 hores
100% subvencionat
Inscripcions tancades
Ceina Mollerussa
Passeig Beethoven, 8 -  mapa
25230 - Mollerussa (Lleida) 
T. 97 371 03 85
generalceinaformacio.com
La formació d'oferta per a treballadors ocupats té per objecte oferir-los una formació que atengui els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d'adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal dels treballadors, de manera que els capaciti per a l'exercici qualificat de les diferents professions i els permeti millorar la seva ocupabilitat. Curs impartit a Ceina Mollerussa

Curs adreçat prioritàriament a persones treballadores en actiu.

 

 

Objectius

 • Donar una visió global i integradora de la comptabilitat
 • Situar la comptabilitat dins les tasques administratiu- financeres
 • Definir la relació entre comptabilitat i finances

 

Continguts

 1. Recordatori de conceptes generals
  1. Cas pràctic
 2. Immobilitzat
  1. Valoració dels immobilitzats
  2. Amortització
   1. Comptabilització
   2. Normativa fiscal de valoració
 3. Provisions i deterioraments de valor
  1. Concepte de provisió i de deteriorament de valor
   1. El principi de prudència
  2. Principals provisions en el PGC
   1. Tractament comptable inicial i posterior
  3. Principals deterioraments de valor en el PGC
   1. Tractament comptable inicial i posterior
  4. Regulació de les provisions i deterioraments en l'Impost de Societats
   1. Provisions i deterioraments deduïbles i no deduïbles
 4. Moneda estrangera
  1. Concepte d'operació en moneda estrangera
   1. Distinció d'operació en moneda estrangera i operacions amb l'exterior
   2. Problemàtica comptable de les operacions amb moneda estrangera
    1. Diferències de canvi
    2. Partides monetàries i no monetàries
   3. Tractament comptable de les operacions
    1. En el moment de realitzar-se
    2. En el moment final Ajustaments a final d'exercici
 5. Valors mobiliaris
  1. Concepte de valors mobiliaris
  2. Principals tipus de valors
   1. Instruments de patrimoni
   2. Instruments de deute
  3. Classificació dels instruments financers actius en pel PCG
   1. Informació que ens aporta la classificació
   2. Grups
  4.  Classificació dels instruments financers actius en pel PCG de Pimes
   1. Grups
  5. Concepte de cost amortitzat
   1. El tipus d'interès efectiu
   2. Significat
   3. Càlcul
   4. Tractaments dels costos inicials de les operacions
   5. Tractament de les diferències en el valor raonable dels instruments a final d'exercici.
  6. Comptabilització del Impost de societats.
   1. Diferència entre impostos directe i impostos indirectes
    1. Principals impostos de cada tipus
   2. Definició del Impost de Societat
    1. Àmbit d'aplicació
    2. Base imposable
    3. Tipus impositiu
   3. Diferències entre el resultat comptable i la base imposable
    1. Tipus de diferències: Permanents i temporànies
    2. Diferències entre unes i altres
   4. Comptabilització del impost
    1. Impost corrent
    2. Impost diferit
     1. Actius i passius per diferències impositives
   5. Bases imposables negatives
    1. Compensació
    2. Crèdit impositiu

 

Curs subvencionat per:

Logotips entitats subvencionadores formació contínua (PIMEC)

 

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

logo blanc blau