Bases 2023

L'Ajuntament d'Igualada i l'empresa CEINA, convoquen el XXVII Premi d'Art Digital Jaume Graells que es regirà per les bases següents:

1a. El premi s'adreça a les escoles d'art, escoles de disseny, dissenyadors amateur i aficionats al disseny gràfic, per potenciar i premiar l'esforç artístic i l'ús de les noves tecnologies. Es permet la participació tant a nivell individual com col·lectiva, de qualsevol procedència geogràfica. 

 

2a. Els treballs presentats poden incloure obres dinàmiques, estàtiques, interactives i audiovisuals. En qualsevol cas es valorarà més el resultat artístic que no el procés d'elaboració, que en tots els casos ha d'ésser exclusivament digital.


3a. El tema i les aplicacions informàtiques usades són lliures. Les obres presentades han d'ésser originals i òbviament han d'estar dotades de creativitat artística. Queda exclosa de manera expressa i automàtica qualsevol còpia o referència a altres obres ja existents d'altres autors.

 

4a. Es podrà lliurar un màxim de tres obres per autor, digitalment, via correu electrònic a premis@ceina.com. En cas que ocupi molt espai, es podrà lliurar en un sobre, enregistrat en un DVD, Pendrive o CD, amb el nom de l'arxiu, l'aplicació que l'ha generat i la informació tècnica necessària per a la visualització òptima de l'obra (resolució de la pantalla, nombre de colors, etc.). Dins el mateix sobre és imprescindible que n'hi hagi un altre de tancat i opac amb les dades de l'autor (nom, adreça, telèfon i fotocòpia del DNI), per preservar-ne l'anonimat inicial, així com un full explicatiu d'allò que l'autor pretén copsar amb la seva obra. En cas d'enviar-se per correu electrònic, les dades indicades també cal fer-les constar en un arxiu diferenciat, preferentment en PDF. 

 

Si els membres de CEINA ho creuen convenient, en cas de problemes tècnics es podrà demanar l'assistència de l'autor, perquè el Jurat pugui visualitzar l'obra sense problemes.

 

5a. El treballs es poden presentar virtualment fins al 18 de setembre, o personalment fins al dia 15 de setembre de 2023, a l'Avinguda Europa 7-9, 08700 Igualada, de 9 a 18h, de dilluns a dijous.

 

6a. Primer Premi. S'atorgarà el guardó "Ciutat d'Igualada", una llicència original Corel, i un premi dotat amb 1.500€ a la millor obra presentada, sigui d'una o altra categoria. La percepció d'aquests premis estaran subjectes a retenció fiscal de conformitat a l'article 75 del RD 439/2007, de 30 de març, pel que s'aprova el Reglament de la renda de les persones físiques.

 

Accèssit. Constarà d'una llicència original Corel i un diploma acreditatiu. El jurat pot deixar-lo desert. 

 

Els guanyadors o els seus representants legals que no recullin el premi en el decurs de l'acte de lliurament, perdran tots els drets. El guanyador d'una edició no podrà presentar-se a la següent, i se'l convidarà a formar part del Jurat de la convocatòria següent.

 

Durant el 2024 el guanyador del guardó Ciutat d'Igualada, podrà dur a terme una exposició complerta de la seva obra, en alguna de les sales que disposa l'Ajuntament d'Igualada. 

 

7a. El jurat estarà format per Teresa Creus i Bel (Presidenta, Ceina); Ada Jover i Sampere (membre, Ajuntament d'Igualada); Ester Comenge i Secanell; Anna Cervera i Arroyo; Josep Maria Rosich i Morist; Xavier Vives i Sabaté; Eulogi Domènech i Roig; Joan Domènech i Ventura i el guanyador/a de l'edició anterior. Manel Josep López i Seuba (Secretari, Ceina amb veu però sense vot). El veredicte del Jurat serà inapel·lable.

 

8a. La lectura del veredicte i lliurament dels premis tindrà lloc el diumenge 19 de novembre de 2023, en el transcurs de l'acte de lliurament dels Premis Ciutat d'Igualada.

 

9a. El material informàtic lliurat per participar en el premi (pendrive o altre suport), serà retornat a les persones concursants, en cas que aquestes ho demanin i passin a recollir-lo a les oficines de CEINA, fins al dia 31 de gener de l'any 2024.

 

10a. Les obres presentades queden en propietat de CEINA per a l'ús en la promoció d'accions relacionades amb el premi, excloent els fins comercials aliens al concurs i preservant els drets d'autor del propietari de l'obra. Les obres premiades CEINA les podrà usar com cregui convenient, entenent que el pagament del premi dóna als promotors una opció sobre l'ús de l'obra. 

 

11a. Les obres presentades quedaran exposades al públic en una pàgina web dissenyada específicament per aquest fi. Podrà existir un vincle a aquesta pàgina des de la pàgina web de les empreses patrocinadores.

 

12a. El fet de participar en aquest concurs suposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases. Qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases serà resolta pels organitzadors.

 

13a. Per a qualsevol qüestió sobre aquestes bases, podeu demanar informació a Teresa Creus, mantenidora del premi, de CEINA, tel. 93 805 00 94, o a les pàgines web www.igualada.cat  o  www.ceina.com o per correu electrònic. Hi ha una adreça de correu electrònic per enviar els dubtes o consultes que es plantegin: premis@ceina.com

 

Igualada, març de 2023

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

logo blanc blau