Bases 2024

L'Ajuntament d'Igualada i l'empresa CEINA, convoquen el XXVIII Premi d'Art Digital Jaume Graells que es regirà per les bases següents:

1a. El premi s'adreça a persones entusiastes de l'art digital per premiar els valors i la creativitat artística amb l'ús de la Intel·ligència Artificial (IA). Es permet la participació tant a nivell individual com col·lectiva, de qualsevol procedència geogràfica. 

2a. Els treballs presentats poden incloure obres dinàmiques, estàtiques, interactives i audiovisuals. En qualsevol cas es valorarà més el resultat artístic que no el procés d'elaboració.
 
3a. El tema i les aplicacions i plataformes digitals usades són lliures.
Les obres presentades han d'ésser originals i han d'estar dotades de creativitat artística. Queda exclosa de manera expressa i automàtica qualsevol còpia o referència a altres obres ja existents d'altres autors.

4a. Es podrà lliurar un màxim de tres obres per autor, digitalment a través de qualsevol sistema, a premis@ceina.com. Dins el mateix enviament és imprescindible que hi hagi un arxiu amb les dades de qui es presenta (nom, adreça, telèfon i fotocòpia del DNI), per preservar-ne l'anonimat inicial, així com un altre arxiu explicatiu d'allò que es pretén copsar amb l'obra, així com el prompt i el nom de la plataforma usada per a la seva generació. La no inclusió d'algun d'aquests elements farà que l'obra quedi automàticament exclosa de la fase de deliberació. 

Si els membres de CEINA ho creuen convenient, en cas de problemes tècnics es podrà demanar l'assistència de l'autor, perquè el Jurat pugui visualitzar l'obra sense problemes.

5a. El treballs es poden presentar fins al 22 de setembre, mitjançant els canals indicats.

6a. Primer Premi. S'atorgarà el guardó "Ciutat d'Igualada", una llicència anual original Corel, i un premi dotat amb 1.500€ a la millor obra presentada. La percepció d'aquests premis estaran subjectes a retenció fiscal de conformitat a l'article 75 del RD 439/2007, de 30 de març, pel que s'aprova el Reglament de la renda de les persones físiques.

Accèssit. Constarà d'una llicència anual original Corel i un diploma acreditatiu. El jurat pot deixar-lo desert. 

Els guanyadors o els seus representants legals que no recullin el premi en el decurs de l'acte de lliurament, perdran tots els drets. El guanyador d'una edició no podrà presentar-se a la següent, i se'l convidarà a formar part del Jurat de la convocatòria següent.

Durant el 2025 el guanyador del guardó Ciutat d'Igualada, podrà dur a terme una exposició complerta de la seva obra, en alguna de les sales que disposa l'Ajuntament d'Igualada. 

7a. El jurat estarà format per Teresa Creus i Bel (Presidenta, Ceina); Ada Jover i Sampere (membre, Ajuntament d'Igualada); Ester Comenge i Secanell; Anna Cervera i Arroyo; Josep Maria Rosich i Morist; Xavier Vives i Sabaté; Eulogi Domènech i Roig; Joan Domènech i Ventura i el guanyador/a de l'edició anterior. Manel López i Seuba (Secretari, Ceina amb veu però sense vot). El veredicte del Jurat serà inapel·lable.

8a. La lectura del veredicte i lliurament dels premis tindrà lloc el diumenge 17 de novembre de 2024, en el transcurs de l'acte de lliurament dels Premis Ciutat d'Igualada.

9a. Les obres presentades queden en propietat de CEINA per a l'ús en la promoció d'accions relacionades amb el premi, excloent els fins comercials aliens al concurs i preservant els drets d'autor del propietari de l'obra. 

10a. Les obres presentades quedaran exposades al públic en una pàgina web dissenyada específicament per aquest fi. Podrà existir un vincle a aquesta pàgina des de la pàgina web de les empreses patrocinadores.

11a. El fet de participar en aquest concurs suposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases. Qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases serà resolta pels organitzadors.

12a. Per a qualsevol qüestió sobre aquestes bases, podeu demanar informació a Teresa Creus, mantenidora del premi, de CEINA, tel. 93 805 00 94, o a les pàgines web www.igualada.cat  o www.ceina.com o per correu electrònic. L' adreça de correu electrònic per enviar els dubtes o consultes és premis@ceina.com

Igualada, març de 2024

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

logo blanc blau