Inglés B.1.B. (75h)

Del 18 de octubre de 2021 al 2 de febrero de 2022
Lunes y miércoles de 18:30 a 21:00h
60 horas
100% subvencionado
Inscripciones cerradas
Online - Classe en directe
La formación profesional para la ocupación se compone de acciones calificadoras, como aquellas conducentes a la obtención de un certificado de profesionalidad o de una certificación o habilitación de sector, y de acciones de competencias transversales complementarias, necesarias para adaptarse al entorno profesional actual. Inscripciones en Ceina Igualada.

Curs adreçat prioritàriament a persones en situació d'ERTO (actualment o en qualsevol moment des de l'inici de la pandèmia), però també hi tenen cabuda les persones treballadores en actiu (sempre i quan no siguin treballadores d'Organismes públics) i les persones treballadores no ocupades

 

 

Objectius

Utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per a mediar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d'interès personal.

 

Continguts

 1. Continguts lèxics-semàntics:
  • Vocabulari
  • Formació de paraules
  • Significat
 2. Continguts gramaticals:
  • Oracions
  • Noms i adjectius
  • Determinants
  • Pronoms
  • Verbs
  • Adverbis
  • Enllaços
 3. Continguts ortogràfics:
  •  Sistematització de l'ús de les lletres majúscules
  •  Ortografia acurada del vocabulari d'ús
  •  Puntuació
  •  Signes auxiliars
 4. Continguts fonètics i fonològics:
  • Reconeixement i producció dels fonemes vocàlics i consonàntics
  • Insistència en els processos propis de la llengua que presenten més dificultat
  • Vocals i consonants mudes
  • Accent i atonicitat dels elements de l'oració pel seu significat
  • Entonació
  • Accent d'intensitat i reconeixement de les síl·labes tòniques en formes simples i en compostos
  • Ritme
  • Correspondència entre fonemes i lletres / signes
 5. Continguts sociolingüístics i socioculturals:
  •  Vida quotidiana
  •  Activitats d'oci
  •  Relacions humanes i socials
  • Condicions de vida i treball
  • Valors, creences i actituds
  • Llenguatge corporal
  • Convencions socials
  • Geografia bàsica
 6. Continguts funcionals:
  • Funcions o actes de parla assertius, relacionats amb l'expressió de el coneixement, la opinió, la creença i la conjectura
  • Funcions o actes de parla assertius, relacionats amb l'expressió de el coneixement, la opinió, la creença i la conjectura
  • Funcions o actes de parla directius, que tenen com a finalitat que el destinatari faci o no faci alguna cosa, tant si això és al seu torn un acte verbal com una acció d'una altra índole
  • Funcions o actes de parla fàctics i solidaris, que es realitzen per establir o mantenir el contacte social i expressar actituds respecte als altres
  • Funcions o actes de parla expressius, amb els quals s'expressen actituds i sentiments davant determinades situacions
 7. Continguts discursius:
  • Coherència textual
  • Cohesió textual

 

Curs subvencionat per:

logo consorci color

SEDE CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Teléfono: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

logo blanc blau