Inglés B2 (280h)

Del 9 de diciembre de 2019 al 2 de junio de 2020
De lunes a viernes de 17:45 a 20:15h
240h + 40h Formación Complementaria Obligatoria
100% subvencionado
Inscripciones cerradas
Ceina Igualada
Av. Europa, 7-9 -  mapa
08700 - Igualada (Barcelona) 
T. 93 805 00 94
generalceina.com
Los cursos de formación profesional para la ocupación son programas formativos teórico -prácticos que tienen como finalidad mejorar la cualificación profesional y/o la capacidad de inserción laboral mediante el logro y el perfeccionamiento de las competencias profesionales de las personas trabajadoras. Se dirigen a personas trabajadoras en situación de desempleo. Curso impartido en Ceina Igualada

 

Centro impartidor

Curso impartido por Esqueme Informàtics, SL (Ceina), centro registrado con el número de censo 3254 dentro del registro de centros y entidades de Formación del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

 

¿A quién va dirigido?

Prioritariamente a personas trabajadoras desocupadas inscritas en el SOC como demandantes de ocupación.

 

Objetivos

El objetivo del curso es capacitar al alumnado para utilizar el idioma con seguridad y eficacia en situaciones habituales y más específicas que requieran comprender, producir y tratar textos orales y escritos, conceptual y lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar, con un repertorio léxico amplio aunque no muy idiomático, y que versan sobre temas generales, actuales o propios del campo de especialización del hablante.

Este programa formativo proporcionará a los alumnos la formación en lengua inglesa necesaria para que puedan presentarse a las pruebas de acreditación oficial del nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).

 

Contenidos

Comprensión oral:

 • Comprendre el sentit general, la informació essencial, els punts principals, els detalls específics i les opinions i actituds tant implícites com explícites dels parlants, en una àmplia gamma de textos orals extensos ben organitzats i lingüísticament complexos, en una varietat de llengua estàndard, que tracten de temes tant concrets com abstractes, fins i tot si són de caràcter tècnic, sempre que estiguin dins del propi camp d'especialització, articulats a velocitat normal, de viva veu o per mitjans tècnics, tot i que les condicions acústiques no siguin bones.

 

Expresión oral:

 • Produir textos orals extensos, cohesionats, ben organitzats, clars i detallats, i adequats a l'interlocutor, a la situació i al propòsit comunicatiu, sobre una àmplia varietat de temes tant concrets com abstractes, així com defensar un punt de vista sobre temes generals o relacionats amb la pròpia especialitat, indicant els pros i els contres de les diferents opcions.

 

Comprensión escrita:

 • Llegir amb un alt grau d'independència captant el sentit general, la informació essencial, els punts principals, els detalls específics i les opinions i actituds tant implícites com explícites dels autors, en una àmplia gamma de textos escrits extensos, ben organitzats, conceptualment i lingüísticament complexos sobre temes tant concrets com abstractes, adaptant l'estil i la velocitat de lectura als distints textos i finalitats i utilitzant fonts de referència apropiades de forma selectiva, i comptar amb un ampli vocabulari actiu de lectura, encara que tingui alguna dificultat amb expressions poc freqüents.

 

Expresión escrita:

 • Escriure textos clars i detallats, lingüísticament complexos en què es dóna, transmet i intercanvia informació i idees sobre una àmplia varietat de temes relacionats, o no, amb els propis interessos i especialitat, o es defensa un punt de vista sobre temes generals, indicant els pros i els contres de les diferents opcions, o sintetitzant i avaluant informació i arguments procedents de diverses fonts.

 

Interacción oral y escrita:

 • Prendre part activa en converses i discussions, formals i informals, tot i que les condicions acústiques no siguin bones, comprenent les intencions i actituds tant implícites com explícites dels interlocutors, sempre que no es faci ús d'un llenguatge molt idiomàtic, desenvolupant-se amb un grau de correcció, fluïdesa i naturalitat que permeti que la comunicació es realitzi sense esforç per part del parlant i els seus interlocutors, encara que aquell encara cometi errors esporàdics.
 • Escriure cartes, missatges o notes, en qualsevol suport, en què s'expressen notícies i punts de vista amb eficàcia, es transmet certa emoció, es ressalta la importància personal de fets i experiències, i es comenten les notícies i els punts de vista de l'interlocutor o d'altres persones, adequant el registre i l'estil al destinatari, a la intenció i al propòsit comunicatiu.

 

Competencia sociocultural y sociolingüística:

 • Ampliar i diversificar el coneixement dels aspectes socials i culturals de les comunitats on es parla la llengua estrangera i adquirir una actuació natural i segura, ajustant el seu comportament, reaccions, actitud, missatge i formulació als canvis de situació, estil i èmfasi.
 • Identificar els aspectes més excel·lents d'una varietat de registres formals i informals freqüents, orals i escrits, i utilitzar adequadament expressions, pronunciació i entonació dels registres més habituals.
 • Percebre les característiques diferenciadores del patró de llengua amb què s'està en contacte en relació amb altres patrons estesos o propers.

 

Competencia lingüística:

 • Fer servir un repertori de recursos lingüístics ampli i variat, fins i tot de sintaxi complexa i de gramàtica textual, per abordar, amb naturalitat, precisió, claredat i cohesió, textos sobre una àmplia gamma de situacions, funcions i temes.
 • Adaptar-se amb flexibilitat als canvis de tema, registre i èmfasi, tot i que encara es puguin produir vacil·lacions i circumloquis.
 • Utilitzar adequadament una varietat de connectors i marcadors discursius per assenyalar amb claredat les relacions que existeixen entre les idees i cohesionar el discurs de forma flexible i eficaç.
 • Utilitzar diferents estratègies de lectura i ser capaç d'inferir significats a partir del context lingüístic i extralingüístic, utilitzant, quan calgui, el diccionari com a eina de treball.
 • Posseir un bon control dels recursos lingüístics amb escassos errors. Quan s'utilitzen estructures complexes, sobretot en el desenvolupament del discurs, especialment l'oral, o en situacions menys habituals, és possible que es cometi algun error de cohesió o d'adequació a nous registres, que és capaç d'autocorregir.

 

Competencia estratégica:

 • Desenvolupar autonomia en la planificació de l'aprenentatge i en l'ús conscient de les estratègies.
 • Planificar les tasques, contextualitzar i explotar els recursos lingüístics disponibles en cada situació, localitzar els que necessita, observar com funcionen i com s'adeqüen a la situació, realitzar inferències, construir llenguatge i sortejar llacunes d'informació.
 • Aplicar, amb possible ajuda externa, els criteris d'avaluació estandarditzats i realitzar autoavaluacions.

 

Requisitos de acceso

 • Estar inscrito en el Servei d'Ocupació de Catalunya
 • Ser mayor de 16 años
 • Acreditar haber superado el segundo curso de la ESO, o nivel equivalente a efectos académicos
 • Nivel de conocimiento de la lengua inglesa: nivel A1 acreditado o contrastable mediante prueba específica de nivel.

 

Esta formación está subvencionada por el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya y el Servicio Público de Empleo Estatal.

 

Logotipos entidades subvencionadoras formación ocupacional

Contactar

SEDE CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Teléfono: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

LLEIDA | Mollerussa
Passeig Beethoven, 8 
25230 Mollerussa (Pla d'Urgell) 
Teléfono:  973 71 03 85
WhatsApp: 680323626

 

logo blanc blau

LLEIDA | Les Borges Blanques
Carrer Indústria, 8 
25400 Les Borges Blanques
(Les Garrigues)
Teléfono: 973 14 24 96
WhatsApp: 680323626

ESCOLA D'OFICIS
Carrer de Ponent, 20 baixos 
25230 Mollerussa (Pla d'Urgell) 
Teléfono: 973 71 27 90
WhatsApp: 679732746