Anglès B2 (280h)

Del 9 de desembre de 2019 al 2 de juny de 2020
De dilluns a divendres de 17:45 a 20:15h
240h + 40h Formació Complementària Obligatòria
100% subvencionat
Inscripcions tancades
Ceina Igualada
Av. Europa, 7-9 -  mapa
08700 - Igualada (Barcelona) 
T. 93 805 00 94
generalceina.com
Els cursos de formació professional per a l'ocupació són programes formatius teòrico - pràctics que tenen per finalitat millorar la qualificació professional i/o la capacitat d'inserció laboral mitjançant l'assoliment i el perfeccionament de les competències professionals de les persones treballadores. S'adrecen a persones treballadores en situació d'atur. Curs impartit a Ceina Igualada

 

Centre impartidor

Curs impartit per Esquemes Informàtics, SL (Ceina), centre registrat amb el número de cens 3254 dins el registre de centres i entitats de Formació del Servei Públic d'ocupació de Catalunya.

 

A qui va dirigit?

Prioritàriament a persones treballadores desocupades inscrites al SOC com a demandants d'ocupació.

 

Objectius

L'objectiu del curs és capacitar l'alumnat per utilitzar l'idioma amb seguretat i eficàcia en situacions habituals i més específiques que requereixin comprendre, produir i tractar textos orals i escrits, conceptual i lingüísticament complexos, en una varietat de llengua estàndard, amb un repertori lèxic ampli encara que no molt idiomàtic , i que versin sobre temes generals, actuals o propis del camp d'especialització del parlant.

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

 

Continguts

Comprensió oral:

 • Comprendre el sentit general, la informació essencial, els punts principals, els detalls específics i les opinions i actituds tant implícites com explícites dels parlants, en una àmplia gamma de textos orals extensos ben organitzats i lingüísticament complexos, en una varietat de llengua estàndard, que tracten de temes tant concrets com abstractes, fins i tot si són de caràcter tècnic, sempre que estiguin dins del propi camp d'especialització, articulats a velocitat normal, de viva veu o per mitjans tècnics, tot i que les condicions acústiques no siguin bones.

 

Expressió oral:

 • Produir textos orals extensos, cohesionats, ben organitzats, clars i detallats, i adequats a l'interlocutor, a la situació i al propòsit comunicatiu, sobre una àmplia varietat de temes tant concrets com abstractes, així com defensar un punt de vista sobre temes generals o relacionats amb la pròpia especialitat, indicant els pros i els contres de les diferents opcions.

 

Comprensió escrita:

 • Llegir amb un alt grau d'independència captant el sentit general, la informació essencial, els punts principals, els detalls específics i les opinions i actituds tant implícites com explícites dels autors, en una àmplia gamma de textos escrits extensos, ben organitzats, conceptualment i lingüísticament complexos sobre temes tant concrets com abstractes, adaptant l'estil i la velocitat de lectura als distints textos i finalitats i utilitzant fonts de referència apropiades de forma selectiva, i comptar amb un ampli vocabulari actiu de lectura, encara que tingui alguna dificultat amb expressions poc freqüents.

 

Expressió escrita:

 • Escriure textos clars i detallats, lingüísticament complexos en què es dóna, transmet i intercanvia informació i idees sobre una àmplia varietat de temes relacionats, o no, amb els propis interessos i especialitat, o es defensa un punt de vista sobre temes generals, indicant els pros i els contres de les diferents opcions, o sintetitzant i avaluant informació i arguments procedents de diverses fonts.

 

Interacció oral i escrita:

 • Prendre part activa en converses i discussions, formals i informals, tot i que les condicions acústiques no siguin bones, comprenent les intencions i actituds tant implícites com explícites dels interlocutors, sempre que no es faci ús d'un llenguatge molt idiomàtic, desenvolupant-se amb un grau de correcció, fluïdesa i naturalitat que permeti que la comunicació es realitzi sense esforç per part del parlant i els seus interlocutors, encara que aquell encara cometi errors esporàdics.
 • Escriure cartes, missatges o notes, en qualsevol suport, en què s'expressen notícies i punts de vista amb eficàcia, es transmet certa emoció, es ressalta la importància personal de fets i experiències, i es comenten les notícies i els punts de vista de l'interlocutor o d'altres persones, adequant el registre i l'estil al destinatari, a la intenció i al propòsit comunicatiu.

 

Competència sociocultural i sociolingüística:

 • Ampliar i diversificar el coneixement dels aspectes socials i culturals de les comunitats on es parla la llengua estrangera i adquirir una actuació natural i segura, ajustant el seu comportament, reaccions, actitud, missatge i formulació als canvis de situació, estil i èmfasi.
 • Identificar els aspectes més excel·lents d'una varietat de registres formals i informals freqüents, orals i escrits, i utilitzar adequadament expressions, pronunciació i entonació dels registres més habituals.
 • Percebre les característiques diferenciadores del patró de llengua amb què s'està en contacte en relació amb altres patrons estesos o propers.

 

Competència lingüística:

 • Fer servir un repertori de recursos lingüístics ampli i variat, fins i tot de sintaxi complexa i de gramàtica textual, per abordar, amb naturalitat, precisió, claredat i cohesió, textos sobre una àmplia gamma de situacions, funcions i temes.
 • Adaptar-se amb flexibilitat als canvis de tema, registre i èmfasi, tot i que encara es puguin produir vacil·lacions i circumloquis.
 • Utilitzar adequadament una varietat de connectors i marcadors discursius per assenyalar amb claredat les relacions que existeixen entre les idees i cohesionar el discurs de forma flexible i eficaç.
 • Utilitzar diferents estratègies de lectura i ser capaç d'inferir significats a partir del context lingüístic i extralingüístic, utilitzant, quan calgui, el diccionari com a eina de treball.
 • Posseir un bon control dels recursos lingüístics amb escassos errors. Quan s'utilitzen estructures complexes, sobretot en el desenvolupament del discurs, especialment l'oral, o en situacions menys habituals, és possible que es cometi algun error de cohesió o d'adequació a nous registres, que és capaç d'autocorregir.

 

Competència estratègica:

 • Desenvolupar autonomia en la planificació de l'aprenentatge i en l'ús conscient de les estratègies.
 • Planificar les tasques, contextualitzar i explotar els recursos lingüístics disponibles en cada situació, localitzar els que necessita, observar com funcionen i com s'adeqüen a la situació, realitzar inferències, construir llenguatge i sortejar llacunes d'informació.
 • Aplicar, amb possible ajuda externa, els criteris d'avaluació estandarditzats i realitzar autoavaluacions.

 

Requisits d'accés

 • Estar inscrit al Servei d'Ocupació de Catalunya
 • Ser major de 16 anys
 • Acreditar haver superat el segon curs de la ESO, o nivell equivalent a efectes acadèmics
 • Nivell de coneixement de la llegua anglesa: nivell A2 acreditat o contrastable a través d'una prova específica de nivell

 

Aquesta formació està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Servei Públic d'Ocupació Estatal.

 

Logotips entitats subvencionadores formació ocupacional

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

logo blanc blau